Privatlivspolitik

Privatsikring respekterer retten til dit privatliv og din personlige integritet. Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker, når vi behandler dine personoplysninger. Vi vil med vores privatlivspolitik vise dig, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Har du spørgsmål?
Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores Privatlivspolitik, vores behandling af dine personoplysninger eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder beskrevet herunder.

Se kontaktinformation herunder.

Herunder kan du læse om hvilke personoplysninger, vi anvender og hvordan.

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og er dermed ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du finder vores kontaktoplysninger længst nede.

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer eller DPO). Databeskyttelsesrådgiveren har blandt andet til opgave at overvåge, at Privatsikrings brug af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du finder databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger længst nede.

Dine rettigheder

Vores forpligtelser som dataansvarlig

Som dataansvarlig for dine personoplysninger, er det vores ansvar, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at dine rettigheder altid kan eksekveres. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at bruge dine rettigheder. Du finder vores kontaktoplysninger længst nede

Vi er forpligtet til at besvare din anmodning om udøvelse af dine rettigheder inden for en måned efter, vi har er modtaget den. Hvis din anmodning er af omfattende karakter eller hvis der er indsendt et stort antal, har vi ret til at forlænge svartiden med yderligere to måneder. Hvis vi vurderer, at vi ikke kan imødekomme din anmodning eller hvis vi er nødsaget til at forlænge svarfristen, er vi forpligtet til inden for en måned at give dig en begrundelse herfor samt oplysning om, at du i tilfælde af en afvisning på din anmodning kan klage til en tilsynsmyndighed.

Anmodning og udøvelse af dine rettigheder som registreret hos os, er gratis. Vi har dog ret til at opkræve et administrationsgebyr for gennemførelse af dine rettigheder, hvis din anmodning er åbenbart grundløs eller overdreven, ligesom vi har ret til at afvise din anmodning i disse tilfælde.

Din ret til indsigt, berigtigelse, sletning og begrænsning

Du har ret til at anmode om:
a) Indsigt i dine personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt de behandlinger, vi foretager. Yderligere har du ret til omkostningsfrit at modtage en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig. For yderligere kopier har vi dog ret til at opkræve et administrationsgebyr.

b) Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
Vi vil løbende selv berigtige dine personoplysninger, da det er vores pligt som dataansvarlig at sikre, at vi behandler fuldstændige og ajourførte personoplysninger. Udover dette vil vi også rette dine personoplysninger, hvis du anmoder om det. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, ligesom du har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

c) Ret til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet, hvis vi ikke længere har et formål med behandlingen. Du har ret til sletning, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Behandling af personoplysningerne er ikke længere nødvendig til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet (fx hvis din forsikring er opsagt og du ikke længere modtager erstatning).
 2. Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke og du tilbagekalder dette (fx hvis du har samtykket til markedsføring via SMS og e-mail og efterfølgende trækker det tilbage).
 3. Hvis Privatsikring behandler dine personoplysninger med hjemmel i reglen om interesseafvejning og du gør indsigelse mod behandling (i de tilfælde hvor det vurderes, at Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser ikke går forud for dine), fx hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring.
 4. Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, fx hvis vi opbevarer dine personoplysninger i en længere periode end nødvendigt.
 5. Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, fx hvis der er angivet en tidsgrænse for, hvor længe vi må gemme dine oplysninger.

Vigtigt at bemærke
Hvis du er eller har været forsikret i Privatsikring, kan vi ikke slette de personoplysninger om dig, som forsikringsaftalen med dig er eller var baseret på, førend du ikke længere har ret til at modtage erstatning fra din forsikring. Herudover kan det i visse tilfælde være påkrævet ved lov, at vi opbevarer dine personoplysninger i en bestemt periode. I disse tilfælde, vil vi i givet fald ikke behandle dine personoplysninger til andre formål end til at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med pågældende lovgivning.

d) Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, således at dine personoplysninger ikke underlægges anden behandling end opbevaring. Dette gør sig gældende i følgende tilfælde:

 1. Du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger (se afsnittet 'Ret til berigtigelse af dine personoplysninger' herover – vi vil i dette tilfælde begrænse behandlingen af dine personoplysninger i perioden indtil, vi har haft mulighed for at fastslå, om dine personoplysninger er korrekte.
 2. Behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig og du modsætter dig sletning, jf. afsnittet 'Ret til sletning af dine personoplysninger'. I disse tilfælde kan du anmode om begrænset anvendelse.
 3. Privatsikring har ikke længere brug for dine personoplysninger til behandlingen, men personoplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 4. Du har gjort indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, jf. afsnittet 'Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen' nedenfor – vi vil i dette tilfælde begrænse behandlingen af dine personoplysninger, mens det kontrolleres, hvorvidt Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser går forud for dine.

Privatsikring vil tage de nødvendige skridt for at underrette de modtagere, som dine personoplysninger er videregivet til (du kan læse mere om de tredjeparter, vi deler dine personoplysninger med længere nede på denneside), om enhver berigtigelse, sletning og begrænsning i overensstemmelse med ovenstående. Hvis du anmoder om det, kan du endvidere få information om, hvilke tredjeparter dine personoplysninger er videregivet til.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser (se afsnit 7 nedenfor), kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi kun fortsat behandle dine personoplysninger, hvis vi vurderer, at vores legitime interesser går forud for dine.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at udfylde formularen her eller ved at ringe til os på 70 11 17 07. Ønsker du at trække et eller flere af dine samtykker tilbage, kan det have betydning for dine forsikringer hos os. Nedenunder kan du læse mere om dette.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, vil vi fremadrettet stoppe med at behandle de personoplysninger, som samtykket vedrører ved at slette pågældende oplysninger. Der kan dog være tilfælde, hvor vi er forpligtet til at beholde oplysningerne alligevel, fx i henhold til anden lovgivning. Din tilbagekaldelse af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagekaldelse.

CPR-nummer

Hvis du har dine forsikringer hos os, har du tidligere givet samtykke til, at vi til brug for oprettelse, identifikation og administration af forsikringen, må behandle dit CPR-nummer. Hvis du ønsker at trække dette samtykke tilbage, kan vi desværre ikke opretholde dine forsikringer hos os, da vi ikke kan administrere forsikringen, hvis vi ikke entydigt kan identificere dig. Forsikringerne vil derfor blive opsagt.

Videregivelse af visse af dine personoplysninger til dit pengeinstitut

Vi samarbejder med lokale banker, sparekasser og andelskasser om distribution af vores forsikringer. Det er derfor en forudsætning for at tegne forsikring hos os, at du samtidig ved indtegning er bankkunde hos en af vores samarbejdspartnere. Hvis du har dine forsikringer hos os, har du derfor tidligere givet samtykke til, at vi må udveksle visse af dine personoplysninger med dit pengeinstitut til brug for udbetaling af provision og salgsrapportering. Hvis du ønsker at trække dette samtykke tilbage, kan vi desværre ikke opretholde dine forsikringer hos os, da vi ikke kan udbetale provision til dit pengeinstitut, hvis vi ikke må videregive visse af dine personoplysninger. Forsikringerne vil derfor blive opsagt.

Dit barns helbredsoplysninger

Hvis du har tegnet børneulykkesforsikring med sygdomsdækning til dit barn, har du givet samtykke til, at vi må behandle de svar, du gav om dit barns helbred, da du tegnede forsikringen. Hvis du ønsker at trække dette samtykke tilbage, kan vi desværre ikke tilbyde dit barn sygdomsdækning fremover, da forsikringen er baseret på, at du har svaret på helbredsspørgsmålene. Sygdomsdækningen vil derfor blive slettet på børneulykkesforsikringen.

Dine helbredsoplysninger

Hvis du har tegnet ulykkesforsikring med høj sum ved død eller invaliditet, har du givet samtykke til, at vi må behandle de svar, du gav om dit helbred, da du tegnede forsikringen. Hvis du ønsker at trække dette samtykke tilbage, kan vi desværre ikke tilbyde dig en ulykkesforsikring med høj sum fremover, da forsikringen er baseret på, at du har svaret på helbredsspørgsmålene. Ulykkesforsikringen vil derfor blive opsagt. 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet. Det indebærer en ret til at få overført dine egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til en anden selvstændig dataansvarlig. Du har dog kun ret til dataportabilitet, når behandlingen af dine personlige oplysninger er automatiseret og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem dig og os.

Ret til at indgive klage hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Automatiske individuelle afgørelser

Privatsikring anvender automatiske individuelle afgørelser ved beregningen af din forsikringspræmie. En automatisk afgørelse indebærer, at en algoritme beregner og meddeler dig forsikringspræmien.

Den automatiske afgørelse baseres på oplysninger om fx din alder, din bopæl, hvad du forsikrer, din skadehistorik hos os, din indkomst, dine familiemæssige omstændigheder, m.m. Nævnte er alle forskellige faktorer, som påvirker din risikoprofil. Sådanne personoplysninger analyseres og sammenholdes med andre risikoprofiler. Analysen kan føre til, at du vurderes at have en højere eller lavere risiko baseret på din generelle risikoprofil.

Resultatet af den automatiske afgørelse af dine personoplysninger påvirker således din forsikringspræmie. Faktorer som kan føre til en højere præmie, er fx hvis du er ung og samtidig tilhører en personkategori, som rent statistisk har flere skader sammenlignet med andre, eller hvis du bor i et område, hvor risikoen for skade på ting og mennesker er højere end andre steder. Faktorer der derimod kan føre til en lavere forsikringspræmie, er fx hvis du har været kunde hos os i en længere årrække uden at have haft skader. Den automatiske afgørelse er således baseret på en sammenlægning af flere forskellige faktorer.

De processer, hvor vi anvender automatiske individuelle afgørelser bliver testet og kontrolleret løbende for at sikre, at afgørelsen baseres på retfærdigt, objektivt og effektivt grundlag.

Hvis du ikke er tilfreds med din automatiske afgørelse eller du har spørgsmål hertil, har du ret til at kontakte os. I så fald vil vi vurdere de informationer, som den automatiske individuelle afgørelse er baseret på, samt eventuelle andre oplysninger som du måtte fremsende. Vurderingen foretages af en person, der har bemyndigelse til at ændre afgørelsen, hvis det vurderes, at afgørelsen er baseret på fejlagtige grunde.

Deling af dine personoplysninger

Privatsikring deler dine personoplysninger med tredjeparter til forskellige formål. Nedenfor kan du se en beskrivelse af de forskellige kategorier af tredjeparter, vi samarbejder med.

1. Med det formål at administrere din forsikringsaftale, håndtere forsikringskrav og skaderegulering samt forhindre og efterforske bedrageri, deler vi bl.a. dine personoplysninger med læger, serviceudbydere af reparation og behandling, taksatorer og andre eksterne skadebehandlere samt andre forsikringsselskaber. Disse tredjeparter behandler dine personoplysninger for at opfylde formålet med behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med afsnittet 'Hvor vi behandler dine personoplysninger' nedenfor.

2. Med det formål at opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares i forbindelse med retssager og andre lignende tvister, deler vi dine personoplysninger med bl.a. domstole, eksterne juridiske rådgivere, inkassobureauer, revisorer, myndigheder, fx politiet, Finanstilsynet, Skat.

3. Med det formål at foretage salg af forsikring og administrere din forsikringsaftale, deler vi bl.a. dine personoplysninger med marketingsleverandører, forsikringsformidlere og forsikringsagenter samt grupperepræsentanter for frivillige og obligatoriske forsikringsordninger, fx brancheorganisationer og fagforbund.

4. Med det formål at tegne og administrere vores reassuranceaftaler, deler vi bl.a. dine personoplysninger med reassurancepartnere.

5. Med det formål at sikre IT-sikkerhed og fysisk sikkerhed i både vores IT-miljøer og på vores kontorer, deler vi dine personoplysninger med politiet i tilfælde af eller forsøg på en forbrydelse.

5. Med det formål at markedsføre vores produkter og ydelser samt gennemføre markedsføringsanalyser, deler vi bl.a. dine personoplysninger med samarbejdspartnere, der udfører marketingsaktiviteter på vores vegne, fx udsendelse af breve, anden kommunikationstjeneste og kundeanalyse.

7. Med det formål at markedsføre tredjeparters produkter, fx for at du kan opnå pris- og produktfordele, deler vi dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Hvor vi behandler dine personoplysninger (overførsel til tredjelande udenfor EU/EØS)

Privatsikring bestræber sig på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Der er dog tilfælde, hvor det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland uden for EU/EØS. I disse tilfælde sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Privatsikring behandler dine personoplysninger for på bedste vis at kunne tilbyde dig forsikring. Nedenunder kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved at klikke på den personkategori, som du tilhører.

Privatsikring behandler kun dine personoplysninger, hvis behandlingen er lovlig. En behandling er kun lovlig hvis den har et retsgrundlag. Nedenunder kan du se de forskellige retsgrundlag, som Privatsikring støtter anvender, når vi behandler dine personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger, vi behandler om dig

1. Vi behandler mange almindelige personoplysninger om dig.
Disse kan fx være navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel, alder og fødselsdato, policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype, policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, historik om forsikringssvindel, kontooplysninger, fakturanummer, gæld og lønoplysninger, m.m.

Retsgrundlag for behandlingen
Behandling af almindelige personoplysninger kan have forskellige retsgrundlag. Når vi behandler dine almindelige personoplysninger, er behandlingen nødvendig for at; 

 1. opfylde forsikringsaftalen med dig eller forud for indgåelse af denne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 2. vi kan opfylde vores retlige forpligtelser i forhold til den aftalepart, der har tegnet en gruppeforsikring el.lign., hvorigennem du er dækket, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 
 3. Privatsikring kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2. CPR-nummer

Retsgrundlag for behandlingen
Behandling af CPR-nummer nyder en særlig beskyttelse i databeskyttelsesloven. Dette betyder, at behandlingen af dit CPR-nummer sker, fordi du har givet dit samtykke til dette, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

3. Helbredsoplysninger

Retsgrundlag for behandlingen

Helbredsoplysninger hører under de særlige kategorier af personoplysninger.

Vi behandler dine helbredsoplysninger ved indtegning i to tilfælde: ved tegning af ulykkesforsikring med en forsikringssum på over 3 mio. kr. eller ved tegning af sygdomsdækning for børn. Når vi behandler dine helbredsoplysninger ved indtegning, sker dette, fordi du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra a.

Vi behandler dine helbredsoplysninger i forbindelse med at administrere forsikringskravet og skaderegulere. Dette betyder, at når vi behandler oplysninger om dit helbred, sker dette, fordi behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Vi beskytter dine personoplysninger

Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker, når du fremsender dine personoplysninger til os. Derfor har Privatsikring truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning. I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, hvor der samtidig er høj risiko for, at dine personoplysninger bliver udnyttet til identitetstyveri eller bedrageri, vil vi kontakte dig og informere dig om, hvad vi gør for at minimere risikoen samt hvad du selv kan gøre for at minimere risikoen.

Ændringer af vores privatlivspolitik

Vi har ret til at ændre i vores Privatlivspolitik. I det omfang ændringerne ikke kun er sproglige eller redaktionelle, men derimod vil være at betragte som væsentlige, vil du blive informeret udtrykkeligt herom samt modtage information om, hvad ændringerne indebærer for dig. Du bliver informeret inden ændringerne træder i kraft.

Kontaktinformation

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til Privatsikrings Privatlivspolitik, vores behandling af dine personoplysninger eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder beskrevet i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os per post:

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
Midtermolen 7
2100 København Ø

eller du kan sende os en mail på datagovernance@privatsikring.dk

Mærk emnefeltet eller konvolutten med ’indsigtsret’ og vedlæg venligst en kopi af dit kørekort eller sygesikringskort. Alternativt kan du give os oplysninger om dig, som vi kan bruge som identifikation, så vi kan være sikre på, at den rette person gør brug af sine rettigheder.

For spørgsmål til vores databeskyttelsesrådgiver kan du skrive til: dpo@privatsikring.dk

Formål og behandling af personoplysninger

Herunder kan du for hver personkategori se til hvilke formål, vi anvender personoplysninger, og hvordan vi behandler dem.

Kunde i Privatsikring

Formål: At gennemføre salg af forsikring

Personoplysninger:

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Finansielle informationer
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke. 

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet ved tegning af forsikring enten direkte til os eller til dit pengeinstitut. Hvis du er medforsikret på en forsikring, har vi oplysningerne fra den, som tegnede forsikringen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre kilder, fx fra en partner som repræsenterer en obligatorisk eller frivillig gruppeforsikring, hvorigennem du har en forsikring. Vi indhenter også dine personoplysninger fra eksterne informationskilder, fx CPR-registret, RKI og BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig en forsikring.

Dette sker ved, at enten vi eller dit pengeinstitut kontakter dig eller ved, at du kontakter os eller dit pengeinstitut. I de situationer, hvor du kontakter os, sker kommunikationen enten telefonisk eller fysisk i pengeinstituttet.

I de situationer hvor, vi kontakter dig, sker dette ved, at vi har modtaget en henvisning fra dit pengeinstitut, som har delt dine personoplysninger med os.

Retsgrundlag
Dine almindelige personoplysninger behandles til opfyldelse af forsikringsaftalen med dig eller forud for indgåelse af en sådan.

Hvis du har en obligatorisk gruppeforsikring og dermed ikke er forpligtet til at indgå i en kontrakt direkte med os, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores retlige forpligtelser i forhold til den part, der har tegnet gruppeforsikringen.

Hvis du ikke er kunde i Privatsikring og vi har modtaget dine personoplysninger fra dit pengeinstitut, behandler vi dine personoplysninger, fordi pengeinstituttet har fået dit samtykke til dette.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At foretage underwriting og prissætning

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt andre organisationsforhold.

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadesinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Historik om forsikringssvindel
Fx noter om evt. tidligere opsagt forsikring grundet svindel.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet ved tegning af forsikring. I visse tilfælde indhenter vi dine personoplysninger fra eksterne informationskilder, fx CPR-registret, RKI og BBR (Bygnings- og Boligregistret) for at verificere dine kontaktoplysninger samt sikkerstille dine forsikringsoplysninger, således at vi prissætter på korrekt grundlag.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at beregne din præmie. Vi behandler endvidere dine personoplysninger til brug for prissætning for andre kunder.

Bemærk venligst, at vi ikke behandler oplysninger om eventuelle lovovertrædelser til andre formål end at overholde en retlig forpligtelse eller gøre brug af vores ret til at nægte kontrahering med dig.

Retsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger, da den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Privatsikring.

Vi behandler dine helbredsoplysninger, når den er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Når vi behandler dine personoplysninger til prissætning for andre kunder:
Vi behandler dine personoplysninger, da vi mener, vores legitime interesser til dels at opfylde vores kontraktuelle forpligtelser, og dels at beregne en pris ud fra den rette risikoprofil går forud for dine interesser.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen.

Vi kan også have andre formål med at gemme dine personoplysninger, fx hvis opbevaringen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dvs. typisk i forbindelse med en skadesag.

Dine rettigheder
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores legitime interesser i at underwrite og prissætte vores forsikringer går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse.

Formål: At administrere og varetage forsikringsaftalen

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysningerfx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke. 

Finansielle informationer
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet ved tegning af forsikring. Hvis du er medforsikret på en forsikring, har vi oplysningerne fra den, som tegnede forsikringen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre kilder, fx fra partnere som repræsenterer en obligatorisk eller frivillig gruppeforsikring, hvorigennem du har en forsikring. Vi indhenter også dine personoplysninger fra eksterne informationskilder, fx CPR-registret, RKI og BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere og varetage din forsikring, og for at opfylde vores forpligtelser over for dig som part i en forsikringsaftale. Dette inkluderer bl.a. håndtering af indkommende præmier til os, udarbejdelse af årsoversigt og generel administration af din forsikring.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen med dig.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retlige forpligtelser i forhold til den aftalepart, der har tegnet en gruppeforsikring, hvorigennem du er dækket.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen.

Vi kan også have andre formål med at gemme dine personoplysninger, fx hvis opbevaringen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, dvs. typisk i forbindelse med en skadesag.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At administrere forsikringskravet og skaderegulere

Personoplysninger 

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger såsom alder og fødselsdato

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadeinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Finansielle oplysninger
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Adfærdsdata/optagelser
Fx videoovervågning og telefonoptagelser.

Oplysninger om lovovertrædelser
Fx politirapport.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger, vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger, som er tilvejebragt fx via politirapport eller lægejournaler. I visse tilfælde er personoplysningerne indhentet fra andre forsikringsselskaber, når undersøgelsen er omfattende, og flere forsikringsselskaber samarbejder.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne administrere dit forsikringskrav og skaderegulere din forsikring.

Behandlingen omfatter også inddrivelse af erstatningskrav fra den ansvarlige part (regres), sikre udbedring af skader samt fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav i forbindelse med retssager.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring. 

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.

Når der er sket en skade på din forsikring, er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At tegne og administrere reassuranceaftaler

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadesinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger, vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har givet os.
 
Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at administrere vores aftaler om reassurance både i forhold til risikobedømmelsen og ved eventuelle forsikringskrav, når der skal foretages separate vurderinger af særlige risici samt når der skal udbetales erstatning, som omfattes af Privatsikrings/Erhvervssikrings reassuranceaftaler.
 
Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.

Når der er sket en skade på din forsikring, er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side. 

Formål: At forhindre og håndtere efterforskning af bedragerisager

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadeinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Finansielle oplysninger
Fx oplysninger om løn og bankkonto.

Adfærdsdata/optagelser
Fx videoovervågning og telefonoptagelser.

Oplysninger om lovovertrædelser
Fx politirapport.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger, vi behandler om dig, er hovedsagelig de oplysninger, du har givet os, eller som er blevet en del af skadesagen.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at forhindre og håndtere efterforskning af bedragerisager. Dette omfatter analyse af kundedata, statistiske data og erstatningskrav.

Behandlingen udføres også med det formål at inddrive midler fra den ansvarlige part samt at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav i forbindelse med retssager.
 
Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.

Herudover kan vi behandle dine helbredsoplysninger for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.

Når der er sket en skade på din forsikring, er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.
Personoplysninger som ikke vurderes relevante til ovenstående, slettes løbende.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At overholde retlige forpligtelser og opfylde lov- og myndighedskrav

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadesinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Andre personoplysninger
Fx navne og adresse på den eller de reelle ejere.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet ved tegning af forsikring.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser og opfylde lov- og myndighedskrav. Dette omfatter fx kapitalkrav i forbindelse med reservering, håndtering af kundeklager, forpligtelser i henhold til bogføringsloven, sanktioner mod hvidvaskning af penge, rapportering i forbindelse med reglerne om hvidvaskning af penge og andre finansielle forbrydelser.
 
Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.
 
Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger opbevares i den periode, det er nødvendigt for at overholde de respektive lovbestemte forpligtelser, fx er vi forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter bogføringsloven.

Hvis dine personoplysninger behandles til brug for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan vi opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side. 

Formål: At yde kunderådgivning

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadesinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Finansielle oplysninger
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet ved tegning af forsikring.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne rådgive dig. Vores rådgivning kan ske enten telefonisk eller på vores hjemmeside via chat eller Mit Privatsikring.
 
Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at Privatsikring kan forfølge en legitim interesse, da vi mener, at vores interesse i at kunne yde kunderådgivning går forud for dine interesser.
 
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til et eventuelt forsikringskrav.

Dine rettigheder
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores legitime interesser i at yde kunderådgivning går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At udføre marketingsaktiviteter, herunder marketingsanalyser

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Marketingsinformationer
Fx sociale medie-søgninger, hjemmesideaktivitet, IP-nummer.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet. I visse tilfælde har vi indsamlet dine personoplysninger fra andre kilder fx tredjepartscookies ift. din onlineadfærd.
 
Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at udføre marketingsaktiviteter samt foretage analyser til marketingsanalyser. Dette omfatter analyse af kundeadfærd til markedsføring, markedsføring af vores produkter og tjenester og gennemførelse af marketingsaktiviteter i forhold til samarbejdspartnere og distributionskanaler. Resultaterne af vores analyser bruger vi derefter til at forbedre og udvikle nye forsikringer, processer eller arbejdsmetoder med det formål at imødekomme dine og andre kunders forventninger og ønsker.
 
Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for, at Privatsikring kan forfølge en legitim interesse, da vi mener, at vores interesse i at markedsføre vores produkter og ydelser samt udføre analyser til markedsføringsformål går forud for dine interesser.

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring af tredjepartsydelser via e-mail og andre automatiserede systemer, når vi har dit samtykke hertil.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen.

Dine rettigheder
Du har altid ret til ikke at være genstand for direkte markedsføring. Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har yderligere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores legitime interesser i at udføre marketingsaktiviteter, herunder marketingsanalyser går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At forretningsudvikle

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadesinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Adfærdsdata/optagelser
Fx videoovervågning og telefonoptagelser.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet eller hvor personoplysningerne er blevet en del af din skadesag.
 
Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger til brug for forretningsudvikling. Det omfatter analyse af de klager, du har indgivet. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udvikle nye produkter og ydelser samt forbedre vores forsikringstilbud til dig. For så vidt angår klagehåndtering, følger vi op på samtlige klager og forbedrer herved vores processer og generelle håndtering af klager.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for, at Privatsikring kan forfølge en legitim interesse, da vi mener, at vores interesse i at udvikle vores produkter går forud for begrundelsen for din indsigelse.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen eller så længe vi har forretningsudvikling som formål. Personoplysninger behandles i aggregeret form, når formålet kan opnås uden brug af personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores legitime interesser i at forretningsudvikle går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At beskytte vores juridiske interesser i tilfælde af en tvist

Personoplysninger
Alle personoplysninger som kan tænkes nødvendige for at behandle en tvist. Dvs. samtlige personoplysninger som er nævnt herover.

Vi indsamler dine personoplysninger fra: De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet eller hvor personoplysningerne er blevet en del af din skadesag.
 
Hvorfor og hvordan?
I tilfælde af en tvist fx i forbindelse med en skade, hvor der er uenighed om, hvorvidt der skal udbetales erstatning og/eller størrelsen heraf, behandler vi dine personoplysninger for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Retsgrundlag
Når vi behandler dine almindelige personoplysninger i forbindelse med en tvist, er dette nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Privatsikring.

Når vi behandler dine personoplysninger, som er af særlig karakter, fx helbred, i forbindelse med en tvist, er dette nødvendigt, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.

Når der er anmeldt en skade på din forsikring, er det forskelligt hvor længe vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du have ret til erstatning 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Potentiel kunde i Privatsikring

Formål: At gennemføre salg af forsikring

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet

Finansielle informationer
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke. 

Marketingsinformationer
Fx sociale medie-søgninger, hjemmesideaktivitet, IP-nummer.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre kilder, fx fra en partner som vi modtager henvisninger fra. Vi indhenter også dine personoplysninger fra eksterne informationskilder, fx CPR-registret, RKI og BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine oplysninger for at gennemføre salg af forsikring. Dette sker ved, at vi enten kontakter dig eller ved, at du kontakter os. I de situationer, hvor du kontakter os, sker kommunikationen enten telefonisk eller online på vores hjemmeside via chat eller online tegning af forsikring.

I de situationer hvor, vi kontakter dig, sker dette ved, at vi har modtaget et lead (henvisning) fra en samarbejdspartner, som har delt dine personoplysninger med os.

Retsgrundlag
Dine almindelige personoplysninger behandles til opfyldelse af forsikringsaftalen med dig eller forud for indgåelse af en sådan.

Hvis du ikke er kunde i Privatsikring og vi har modtaget dine personoplysninger fra dit pengeinstitut, behandler vi dine personoplysninger, fordi pengeinstituttet har fået dit samtykke til dette.

Opbevaringsperiode
Når du kontakter os via vores hjemmeside, opbevarer vi dine personlige oplysninger fra det øjeblik, du påbegynder indtastning og en periode herefter. Den endelige opbevaringsperiode afhænger af, om du bliver kunde eller vælger at takke nej til vores forsikring.

Hvis du ansøger om en forsikring, men herefter fortryder, underlægges dine personoplysninger reglerne i forsikringsaftaleloven, hvorefter vi forpligtes til at gemme dine oplysninger i en periode efter ansøgningen.

Hvis du vælger at blive kunde hos os, gælder opbevaringsperioden for forsikrede.

Dine rettigheder
Du har altid ret til ikke at være genstand for direkte markedsføring. Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har yderligere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores legitime interesser i at gennemføre salg af forsikring går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At udføre marketingsaktiviteter, herunder marketingsanalyser

Personoplysninger:

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Marketingsinformationer
Fx sociale medie-søgninger, hjemmesideaktivitet, IP-nummer.

Anden information
Fx statistik og aggregerede data.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler dine personlige oplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet. I nogle tilfælde kan vi også hente oplysninger fra andre kilder, som fx tredjeparts cookies for at få informationer om dine onlineaktiviteter eller fra andre eksterne samarbejdspartnere, som vi modtager dine kontaktoplysninger fra.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at udføre marketingsaktiviteter samt foretage analyser til marketingsanalyser. Dette omfatter analyse af kundeadfærd til markedsføring, markedsføring af vores produkter og tjenester og gennemførelse af marketingsaktiviteter i forhold til samarbejdspartnere og distributionskanaler. Resultaterne af vores analyser bruger vi derefter til at forbedre og udvikle nye forsikringer, processer eller arbejdsmetoder med det formål at imødekomme dine og andre kunders forventninger og ønsker.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for, at Privatsikring kan forfølge en legitim interesse, da vi mener, at vores interesse i at markedsføre vores produkter og ydelser samt udføre analyser til markedsføringsformål går forud for dine interesser.

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring af tredjepartsydelser via e-mail og andre automatiserede systemer, når vi har dit samtykke hertil.

Opbevaringsperiode?

Når du kontakter os via vores hjemmeside, opbevarer vi dine personlige oplysninger fra det øjeblik, du påbegynder indtastning og en periode herefter. Den endelige opbevaringsperiode afhænger af, om du bliver kunde eller vælger at takke nej til vores forsikring.

Hvis du ansøger om en forsikring, men herefter fortryder, underlægges dine personoplysninger reglerne i forsikringsaftaleloven, hvorefter vi forpligtes til at gemme dine oplysninger i en periode efter ansøgningen.

Hvis du vælger at blive kunde hos os, gælder opbevaringsperioden for forsikrede.

Dine rettigheder
Du har altid ret til ikke at være genstand for direkte markedsføring. Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har yderligere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores legitime interesser i at udføre marketingsaktiviteter, herunder marketingsanalyser går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side. 

Kontaktperson hos virksomhed

Kontaktperson for en leverandør, som Privatsikring samarbejder med

Formål: At administrere og opfylde forsikringskontrakten med leverandøren

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som enten du eller leverandøren har givet til os.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger, da du er kontaktperson hos en leverandør, vi samarbejder med. Vi behandler således dine personoplysninger for at kunne varetage samarbejdet med leverandøren.

Retsgrundlag
Interesseafvejning, da vi vurderer, at vores interesser i at administrere og opfylde forsikringskontrakten med leverandøren, opvejer dine interesser.

Opbevaringsperiode
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er relevant for os at anmode om et tilbud på en leverandørydelse eller så længe samarbejdet med leverandøren består eller der ifølge kontrakten kan kræves levering af en ydelse.
Ved samarbejdets ophør, vil vi i nogle tilfælde vælge af gemme dine personoplysninger, hvis vi ønsker at benytte jeres virksomhed ved eventuelle aflysninger fra en lignende leverandør.

Dine rettigheder
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores administration og opfyldelse af forsikringskontrakten med leverandøren går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Kontaktperson for en virksomhed, som Privatsikring forsikrer

Formål: At administrere og opfylde forsikringskontrakten med virksomheden (forsikringstager)

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Adfærdsdata/optagelser
Fx videoovervågning og telefonoptagelser.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler personoplysninger fra:
De personoplysninger som vi behandler om dig, er hovedsagelig oplysninger, du selv har givet os eller som virksomheden du er kontaktperson for, har givet til os.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at administrere og opfylde forsikringskontrakten med den virksomhed, du er kontaktperson for. Det omfatter administration af forsikringen, herunder skadebehandling samt opfyldelse af lovmæssige forpligtelser, der påhviler Privatsikring.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at Privatsikring kan forfølge en legitim interesse, da vi mener, at vores interesse i at kunne administrere og opfylde forsikringskontrakten med virksomheden går forud for dine interesser.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen med virksomheden (din arbejdsgiver), samt så længe et krav kan rejses mod os i forbindelse med forsikringen.

Dine rettigheder
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores administration og opfyldelse af forsikringskontrakten med virksomheden går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At udføre marketingsaktiviteter, herunder marketingsanalyser

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler personoplysninger fra:
De personoplysninger som vi behandler om dig, er hovedsagelig oplysninger, du selv har givet os eller som virksomheden du er kontaktperson for, har givet os.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandlinger dine personoplysninger for at kunne udføre marketingsaktiviteter, herunder marketingsanalyser.
Dette omfatter analyse af kundeadfærd til markedsføring, markedsføring af vores produkter og tjenester og gennemførelse af marketingsaktiviteter i forhold til samarbejdspartnere og distributionskanaler.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for, at Privatsikring kan forfølge en legitim interesse, da vi mener, at vores interesse i at udføre marketingsaktiviteter, herunder marketingsanalyser går forud for dine interesser.

Opbevaringsperiode
Hvis din arbejdsgiver er forsikringstager:
Dine personlige oplysninger gemmes hos os, så længe vi har en aftale med din arbejdsgiver samt så længe et krav kan rejses mod os i forbindelse med forsikringen.

Hvis din arbejdsgiver er en potentiel forsikringstager:
Dine personlige oplysninger gemmes hos os så længe, branchens anbefalinger for markedsføring overholdes. Dette forudsætter, at du ikke modsætter dig direkte markedsføring fra os

Dine rettigheder
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at udførelse af marketingsaktiviteter, herunder marketingsanalyser går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet om 'Dine rettigheder' øverst på denne side. 

Kontaktperson hos forsikringsagent

Kontaktperson hos forsikringsagent, som Privatsikring samarbejder med

Formål: At administrere og opfylde forsikringskontrakten med forsikringsagenten

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Oplysninger om slag af forsikring

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, du eller din arbejdsgiver har givet os.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at administrere og opfylde forsikringskontrakten med din arbejdsgiver (forsikringsagenten), fx beregning af provision og salgsopfølgning.

Retsgrundlag
Interesseafvejning, da vi vurderer, at vores interesser i at administrere og opfylde forsikringskontrakten med forsikringsagenten, opvejer dine interesser.

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger gemmes så længe, vi har en aftale med din arbejdsgiver (forsikringsagenten) og du stadig er ansat.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At overholde retlige forpligtelser og opfylde lov- og myndighedskrav

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, du eller din arbejdsgiver har givet os.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring. Dette omfatter fx dokumentationskrav vedrørende egnethed og overholdelse af kompetencekrav.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er påkrævet at Privatsikring overholder lovkravene vedr. egnethed og kompetence.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Skadelidte, som ikke er forsikret i Privatsikring

Formål: At administrere forsikringskravet og skaderegulere

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke. 

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadeinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Finansielle oplysninger
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Adfærdsdata/optagelser
Fx. videoovervågning og telefonoptagelser.

Oplysninger om lovovertrædelser
Fx politirapport.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har givet til os eller som er tilvejebragt fx via politirapporter og retsakter. I visse tilfælde er personoplysningerne indhentet fra andre forsikringsselskaber, når undersøgelsen er omfattende, og flere forsikringsselskaber samarbejder.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne administrere dit forsikringskrav og skaderegulere din forsikring.

Behandlingen omfatter også inddrivelse af erstatningskrav fra den ansvarlige part (regres), sikre udbedring af skader samt fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav i forbindelse med retssager. 

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring/Erhvervsikring.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.
Når der er sket en skade på en forsikring, hvor du er skadelidt, er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At forhindre og håndtere efterforskning af bedragerisager

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadeinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Sygejournal og medicinsk invaliditet.

Adfærdsdata/optagelser
Fx videoovervågning og telefonoptagelser.

Oplysninger om lovovertrædelser
Fx politirapport.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er hovedsagelig oplysninger, du eller den der har tegnet forsikringen, som sagen vedrører, har givet os.

Hvordan og hvorfor?
Vi behandler dine personoplysninger for at forhindre og håndtere efterforskning af bedragerisager. Dette omfatter analyse af kundedata, statistiske data og erstatningskrav.

Behandlingen udføres også med det formål at inddrive midler fra den ansvarlige part samt at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav i forbindelse med retssager.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring/Erhvervsikring.

Herudover kan vi behandle dine helbredsoplysninger for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.

Når der er sket en skade på en forsikring, hvor du er skadelidt, er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav. Personoplysninger som ikke vurderes relevante til ovenstående, slettes løbende.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At tegne og administrere reassuranceaftaler

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.
 
Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadesinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger, vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har givet os.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at administrere vores aftaler om reassurance både i forhold til risikobedømmelsen og ved eventuelle forsikringskrav, når der skal foretages separate vurderinger af særlige risici samt når der skal udbetales erstatning, som omfattes af Privatsikrings/Erhvervsikrings reassuranceaftaler.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring/Erhvervsikring.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.
Når der er sket en skade på en forsikring, hvor du er skadelidt, er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At overholde retlige forpligtelser og opfylde lov- og myndighedskrav

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke. 

Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadesinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Andre personoplysninger
Fx navne og adresse på den eller de reelle ejere.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet ved tegning af forsikring.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser og opfylde lov- og myndighedskrav. Dette omfatter fx kapitalkrav i forbindelse med reservering, håndtering af kundeklager, forpligtelser i henhold til bogføringsloven, sanktioner mod hvidvaskning af penge, rapportering i forbindelse med reglerne om hvidvaskning af penge og andre finansielle forbrydelser.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring/Erhvervsikring.

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger opbevares i den periode, det er nødvendigt for at overholde de respektive lovbestemte forpligtelser, fx er vi forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter bogføringsloven.
Hvis dine personoplysninger behandles til brug for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan vi opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Vidne i en skadesag

Formål: At administrere forsikringskravet og skaderegulere samt at forhindre og håndtere efterforskning af bedragerisager

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Adfærdsdata/optagelser
Fx videoovervågning og telefonoptagelser.

Herudover behandler vi de personoplysninger, som du fremsender ved at anvende vores fritekstfelt.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger, vi behandler om dig, er hovedsagelig de oplysninger, du har givet os, eller som er blevet en del af skadesagen.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at forhindre og håndtere efterforskning af bedragerisager, samt for at administrere forsikringskrav og foretage skaderegulering. Til disse formål behandler vi dine personoplysninger, da du bedømmes at have gjort nogle vigtige iagttagelser i forbindelse med en skadesag.
De personoplysninger vi behandler om dig, er således udelukkende for at sikre, at vi kan kontakte dig igen og få beskrevet dine iagttagelser som vidne.
Behandlingen af dine personoplysninger omfatter også inddrivelse af midler fra en ansvarlig part, samt at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav i fx retssager.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.
Når der er sket en skade på din forsikring, er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side. 

Modpart i en skadesag

Formål: At administrere forsikringskravet og skaderegulere

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Adfærdsdata/optagelser
Fx videoovervågning og telefonoptagelser.

Oplysninger om lovovertrædelser
Fx politirapport.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har givet til os eller som er tilvejebragt fx via politirapporter og retsakter. I visse tilfælde er personoplysningerne indhentet fra andre forsikringsselskaber, når undersøgelsen er omfattende, og flere forsikringsselskaber samarbejder.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne administrere dit forsikringskrav og foretage skaderegulering.

Behandlingen omfatter også inddrivelse af erstatningskrav fra den ansvarlige part (regres), sikre udbedring af skader samt fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav i forbindelse med fx en retssag.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.
Når der er sket en skade på en forsikring, hvor du er modpart, er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.

Begunstigede

Formål: At administrere forsikringskravet og skaderegulere

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Finansielle oplysninger
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har givet til os eller som er blevet oplyst til os, af den person, som ønsker at begunstige dig.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne administrere dit forsikringskrav og skaderegulere forsikringen. Vores behandling af dig som begunstigede, kan også omfatte support fra vores rådgivere, hvis du fx ringer til os med spørgsmål om sagen.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.
Når der er sket en skade på forsikringen, hvor du er indsat som begunstigede er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre et krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At forhindre og håndtere efterforskning af bedragerisager

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Finansielle oplysninger
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Generelle forsikringsoplysninger
Fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikringsselskab, begunstigede, forsikringstype.

Oplysninger om forsikringstype
Oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om reg.nr. og bilmærke.
 
Generelle oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelse
Fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik og skadeantal.

Skadeinformation pr. produkt
Fx helbredsoplysninger ved personforsikring samt skadeoplysninger om ejendom og løsøre ved skadesforsikring.

Helbredsoplysninger
Fx sygejournal og medicinsk invaliditet.

Adfærdsdata/optagelser
Fx videoovervågning og telefonoptagelser.

Oplysninger om lovovertrædelser
Fx politirapport.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er hovedsagelig oplysninger, du eller den der har tegnet forsikringen, som sagen vedrører, har givet os.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at forhindre og håndtere efterforskning af bedragerisager. Dette omfatter analyse af kundedata, statistiske data og erstatningskrav.
Behandlingen udføres også med det formål at inddrive midler fra den ansvarlige part samt at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav i forbindelse med fx retssager.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.
Herudover kan vi behandle dine helbredsoplysninger for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at administrere og overholde forsikringsaftalen og vores forpligtelse i relation til forsikringskravet.
Når der er sket en skade på forsikringen, hvor du er indsat som begunstigede er det forskelligt hvor længe, vi gemmer dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du gøre et krav gældende 10 eller 30 år efter selve skadebegivenheden er indtruffet, alt efter skadestypen. Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi kan blive mødt af et forsikringskrav.
Personoplysninger som ikke vurderes relevante til ovenstående, slettes løbende.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Formål: At overholde retlige forpligtelser og opfylde lov- og myndighedskrav

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

CPR-nummer

Finansielle oplysninger
Fx information om kontonr. og reg.nr.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er hovedsagelig oplysninger, du eller den der har tegnet forsikringen, som sagen vedrører, har givet os.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser og opfylde lov- og myndighedskrav. Dette omfatter fx kapitalkrav i forbindelse med reservering, håndtering af kundeklager, forpligtelser i henhold til bogføringsloven, sanktioner mod hvidvaskning af penge, rapportering i forbindelse med reglerne om hvidvaskning af penge og andre finansielle forbrydelser.

Retsgrundlag
Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Privatsikring.

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger opbevares i den periode, det er nødvendigt for at overholde de respektive lovbestemte forpligtelser, fx er vi forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter bogføringsloven.
Hvis dine personoplysninger behandles til brug for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan vi opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

Dine rettigheder
Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.

Besøgende på Privatsikrings lokaliteter

Formål: At sikre IT-sikkerhed og fysisk sikkerhed i Privatsikrings/Erhvervssikrings IT-miljøer og på vores kontorer

Personoplysninger

Kontakt- og identifikationsoplysninger
Fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, fødselsdato, profession og titel.

Demografiske oplysninger
Fx alder og fødselsdato.

Adfærdsdata/optagelser
Fx. videoovervågning og telefonoptagelser.

Vi indsamler dine personoplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet i forbindelse med dit besøg.

Hvorfor og hvordan?
Vi behandler dine personoplysninger for at sikre IT-sikkerhed og fysisk sikkerhed.

Retsgrundlag
Interesseafvejning, da vi vurderer, at vores interesser i at kunne sikre IT-sikkerheden og den fysiske sikkerhed, opvejer dine interesser.

Behandlingen er nødvendig for, at Privatsikring kan forfølge en legitim interesse, da vi mener, at vores interesse i at sikre IT-sikkerhed og fysisk sikkerhed går forud for dine interesser.

Opbevaringsperiode
Vi gemmer overvågningsoptagelser- og billeder samt de personoplysninger, som indtastes i vores besøgssystem i 30 dage. Hvis du modtager et paskort under dit besøg, gemmes dine personoplysninger i 100 dage.

Dine rettigheder
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Privatsikrings/Erhvervssikrings legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, vil vi alene fortsætte behandlingen, hvis det vurderes, at vores legitime interesser i at sikre IT-sikkerhed og fysisk sikkerhed går forud for begrundelsen for din evt. indsigelse. Du kan læse mere i afsnittet 'Dine rettigheder' øverst på denne side.