Det med småt

Det med småt

Her har vi samlet alt det med småt, som man ofte leder efter eller har svært ved at få et overblik over. Hvis du ikke finder det, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Privatsikring indeksregulerer priser på forsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb én gang om året for at følge inflationen i Danmark.  

  Hvor meget bliver forsikringer indekseret med i 2019?

  • Alle privatforsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb vil i 2019 blive indekseret med 2,05%. 

  Hvornår bliver indeks implementeret?

  • Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb foretages hvert år pr. 1. januar.
  • Privatsikring regulerer kundens pris og forsikringssummer, når kundens forsikringer bliver fornyet i det efterfølgende kalenderår.
  • Hvis der har været en skade vil indeks således blive tillagt de beløb der optræder på policen, hvis der er sket en regulering af indeks.

  Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

  • Miljøbidrag på biler 84 kr.
  • Stormflod 50 kr.
  • Stormfald 10 kr.

  Garantifonden
  For forsikringer, som træder i kraft eller fornyes i 2019 tillægges et gebyr på 40 kr. pr. år til Garantifonden for husforsikring, bilforsikring, indboforsikring, motorcykelforsikring, og ejerskifteforsikring.

  Gebyrer

  • Rødt og grønt kort 0 kr.
  • Første rykker 100 kr.
  • Anden rykker 100 kr
  • Betalingsservice opkrævningsgebyr 9,50 kr.pr. betaling
   (En stor del af dette gebyr betaler vi videre til Betalingsservice (Nets)).
  • Administrationsgebyr ved udstedelse/overførelse af ny udbetaling ved returcheck 50 kr.
  • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.
  • Girokort-opkrævningsgebyr 48,50 kr. pr. betaling. Dog ved månedlig betaling 98,50 kr.
  • Opsigelse:
   Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer uden for hovedforfald, og det sker ved opsigelse med 30 dages varsel til den første i en måned, er opsigelsesgebyret 70 kr.
   Opsiges forsikringen i løbet af det første år hos Privatsikring, koster det yderligere et gebyr på 799 kr. pr. forsikring.

  Afgifter

  • Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype
  • Skadeforsikringsafgift fastsættes af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer.

  Stormflod og -fald

  Når du har tegnet en indbo-, hus- eller fritidshusforsikring hos Privatsikring, opkræver vi en stormflods- og stormfaldsafgift hvert år. Afgiften er 60 kr. pr. forsikring, og pengene indbetales i en pulje i Danmarks Nationalbank.

  Pengene administreres af Stormrådet under Erhvervs- og Vækstministeriet og udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.

  Statsafgift

  Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkørertøjer, dvs. på din bil-, motorcykel-, EU knallert- og knallertforsikring.

  Afgiften afregnes direkte til statskassen via din forsikring hos Privatsikring. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Du kan sammenligne afgiften med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.

  Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådeforsikring. Denne udgør 1,34 % af kaskosummen.

  Skadeforsikringsafgift

  Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten.
  Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.

  Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet på dine valgte betalingsterminer, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er trådt i kraft. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

  Miljøbidrag

  Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring.

  Miljøbidrag på biler er 84 kr. (For biler indregistreret før 01.07.2017 vil miljøbidraget være på 101 kr.)

  Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

  Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, du flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab for den eller de bilforsikringer, du har flyttet. Bidraget opkræves af Privatsikring og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

  BS-opkrævningsgebyr

  Ved betaling med Betalingsservice opkræver vi et opkrævningsgebyr, Gebyret opkræves pr. betaling.

  Har du spørgsmål til dækning m.m. skal du kontakte dit pengeinstitut eller LP MastercardVed skade skal anmeldelsen ske via LP Mastercards hjemmeside: www.lpmastercard.dk

  Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer i Danmark, hvis vi går konkurs.

  Ansatte i Lokale Pengeinstitutter kan få op til 15% rabat på den årlige pris.

  Information

  Flytning og ændring

  Husk at give os besked, hvis:

  • Helårsboligens tag ændres til eller fra stråtag
  • Værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen
  • Du køber ny bil eller båd
  • Du begynder at køre motorcykel eller dyrke farlig sport
  • Der er sket andre ting, som påvirker værdien af de ting, du har forsikret

  Hvis du ikke giver os besked om forhold som disse, kan din ret til erstatning bortfalde helt eller delvist.

  Ændring af forsikringsbetingelser og priser

  Hvis Privatsikring ændrer forsikringsbetingelser eller priser, vil ændringerne normalt først få virkning for dine forsikringer fra den førstkommende årlige fornyelsesdato.

  Hvis der sker væsentlige indskrænkninger i dækningen, er du frit stillet. I de tilfælde vil vi bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med forsikringen.

  Ved ikke-væsentlige indskrænkninger og ved ændringer af prisen fortsætter forsikringen, hvis du betaler præmien for den næste betalingsperiode. Hvis du ikke betaler, rykker vi en enkelt gang for at være sikre på, at du ikke bare har glemt at betale. Derefter bortfalder forsikringen.

  NB: Den almindelige indeksregulering betragter vi ikke som "ændring af prisen".

  Forsikring i andet selskab

  Har du en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen også er tegnet i andet selskab, tager Privatsikring det samme forbehold.

  Det vil f.eks. sige, at selv om du har en indboforsikring i både Privatsikring og et andet selskab, får du kun erstattet skader én gang, idet selskaberne hver især udbetaler en del af erstatningen.

  Dette gælder dog ikke ulykkesforsikringer – her får du altid hele den erstatning, méngraden, berettiger til fra hver af forsikringerne.

  Forsikringens varighed

  Forsikringen køber du for ét år ad gangen. Fornyelsesdatoen er altid den 1. januar, hvor større ændringer kan ske – f.eks. nedsættelse af bilforsikringspræmien, fordi du rykker trin ved skadefrihed.

  Ændringer kan dog også ske på andre tidspunkter, f.eks. forhøjelser af dækningssummen eller køb af nye deldækninger. Og hvis du ikke længere har behov for en forsikring – hvis du f.eks. sælger bilen, eller hvis din hund dør – kan du opsige forsikringen med det samme og få det overskydende præmiebeløb tilbage.

  Forsikringen forlænges normalt automatisk ved hver fornyelsesdato – du skal ikke foretage dig noget. Hvis Privatsikring ændrer forsikringsbetingelser eller priser væsentligt, kan du dog blive bedt om at bekræfte, at du stadig vil være forsikret hos os (se punktet "Ændring af forsikringsbetingelser og priser").

  Hvis der sker en skade

  Du skal altid anmelde skader til Privatsikring, så snart de sker, eller så snart du opdager dem. Jo før du anmelder, jo før kan vi behandle sagen – og jo før kan vi komme i gang med at begrænse skaden. Hvis du f.eks. kender til en skade på taget, men ikke anmelder den, risikerer du, at forsikringen ikke dækker følgeskader på hus og indbo.

  Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal du også anmelde til politiet, Ved tyveriskader i udlandet skal du vedlægge bekræftelse fra det lokale politi, når du sender os skadeanmeldelsen.

  Hvis du ikke anmelder tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk med det samme, kan det få betydning for opklaringen – og for erstatningen.

  Anmelder du et tyveri, skal du kunne sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte og forlagte ting.

  Krigs-, jordskælv- og atomskader

  Forsikringen dækker ikke skade som følge af krig o.l. samt borgerlige uroligheder.

  Hvis du eller andre, der er omfattet af dækningen, er på rejse i udlandet, og der opstår krig e.l. dækker forsikringen dog i op til 1 måned fra konfliktens udbrud.

  Forsikringen dækker heller ikke skader, som følge af jordskælv eller andre store naturkatastrofer samt udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre de sker i et område, hvor du eller andre, der er omfattet af dækningen, er på rejse.

  Hvis du fortryder, at du har købt forsikringen, har du 14 dages fortrydelsesret.

  Læs mere

  Lovgivning og Ankenævn

  Privatsikring A/S er under tilsyn fra Finanstilsynet i Danmark.

  I Privatsikring tilbyder vi rådgivning og forsikringspolice- og betingelser på dansk. Al anden kommunikation med kunder foregår også på dansk.

  Alle Privatsikrings forsikringer og aftaler overholder den gældende danske lovgivning, herunder lov om forsikringsaftaler.

  Hvis du eller Privatsikring bliver uenige om forsikringen, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf. 33 15 89 00.

  Du skal sende klagen på et særligt skema, som du kan få hos ankenævnet eller hos os. Du skal betale et lille gebyr for at klage, men du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.